Bìa bài dự thi Việt Nam- Lào

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Văn Hiển (trang riêng)
Ngày gửi: 06h:22' 08-08-2012
Dung lượng: 431.0 KB
Số lượt tải: 3443
Số lượt thích: 0 người

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÀI DỰ THI
"TÌM HIỂU LỊCH SỬ QUAN HỆ ĐẶC BIỆT
VIỆT NAM - LÀO, LÀO - VIỆT NAM"

Tầm quan trọng của việc giữ gìn và phát huy mối quan hệ đặc biệt
Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam trong lịch sử của hai dân tộc
và trên những chặng đường phát triển mới
Họ và tên : Trần Văn Hiển
Đơn vị : Trường THPT Nguyễn Thị Bích Châu
Hà Tĩnh, tháng 08 năm 2012

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÀI DỰ THI
CUỘC THI "TÌM HIỂU LỊCH SỬ
QUAN HỆ ĐẶC BIỆT VIỆT NAM –LÀO,
LÀO – VIỆT NAM

Chuyên đề 2:
TÌNH CẢM GẮN BÓ KEO SƠN GIỮA HAI DÂN TỘC VIỆT NAM – LÀO,
TRONG NHỮNG NĂM THÁNG CHIẾN TRANH TRƯỚC ĐÂY CŨNG NHƯ TRONG SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC HIỆN NAY
Họ và tên : Trần Văn Hiển
Đơn vị : Trường THPT Nguyễn Thị Bích Châu
Hà Tĩnh, tháng 08 năm 2012
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÀI DỰ THI
CUỘC THI "TÌM HIỂU LỊCH SỬ
QUAN HỆ ĐẶC BIỆT VIỆT NAM –LÀO,
LÀO – VIỆT NAM

Chuyên đề 3:
VAI TRÒ CAY XỎN PHÔMVIHẢN, CHỦ TỊCH XUPHANUVÔNG
VÀ CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO CÁP CAO CỦA HAI ĐẢNG, HAI NHÀ NƯỚC
TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN QUAN HỆ ĐẶT BIỆT
VIỆT NAM – LÀO, LÀO – VIỆT NAM

(Họ và tên : Trần Văn Hiển
Đơn vị : Trường THPT Nguyễn Thị Bích Châu
Hà Tĩnh, tháng 08 năm 2012
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÀI DỰ THI
CUỘC THI "TÌM HIỂU LỊCH SỬ
QUAN HỆ ĐẶC BIỆT VIỆT NAM –LÀO,
LÀO – VIỆT NAM

Chuyên đề 4:
TÌNH THÀNH TỰU CÓ Ý NGHĨA QUAN TRỌNG TRONG LỊCH SỬ
QUAN HỆ ĐẶC BIỆT VIỆT NAM – LÀO, LÀO – VIỆT NAM

(

Họ và tên : Trần Văn Hiển
Đơn vị : Trường THPT Nguyễn Thị Bích Châu
Hà Tĩnh, tháng 08 năm 2012
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÀI DỰ THI
CUỘC THI "TÌM HIỂU LỊCH SỬ
QUAN HỆ ĐẶC BIỆT VIỆT NAM –LÀO,
LÀO – VIỆT NAMHọ và tên : Trần Văn Hiển
Đơn vị : Trường THPT Nguyễn Thị Bích Châu
Hà Tĩnh, tháng 08 năm 2012
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÀI DỰ THI
CUỘC THI "TÌM HIỂU LỊCH SỬ
QUAN HỆ ĐẶC BIỆT VIỆT NAM –LÀO,
LÀO – VIỆT NAM

MỘT SỐ BIỂU HIỆN SINH ĐỘNG CỦA MỐI QUAN HỆ ĐOÀN KẾT GẮN BÓ, THUỶ CHUNG SON SẮT CỦA HAI DÂN TỘC VIỆT NAM – LÀO DƯỚI SỰ
LÃNH ĐẠO CỦA HAI ĐẢNG, NHÀ NƯỚC TRONG NHỮNG NĂM QUA


Họ và tên : Trần Văn Hiển
Đơn vị : Trường THPT Nguyễn Thị Bích Châu
Hà Tĩnh, tháng 08 năm 2012
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÀI DỰ THI
CUỘC THI "TÌM HIỂU LỊCH SỬ
QUAN HỆ ĐẶC BIỆT VIỆT NAM –LÀO,
LÀO – VIỆT NAM

NHỮNG KINH NGHIỆM QUÝ BÁU VỀ VIỆC GIỮ GÌN, CỦNG CỐ,
PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG HỮU NGHỊ ĐẶC BIỆT VIỆT NAM -LÀO


Họ và tên : Trần Văn Hiển
Đơn vị : Trường THPT Nguyễn Thị Bích Châu
Hà Tĩnh, tháng 08 năm 2012
phòng giáo dục - đào tạo hải lăng
trường mầm non hải lâm
sáng kiến kinh nghiệm
Đề tài:
một số biện pháp nhằm giúp trẻ
mẫu giáo lớn ch